خدمات زيبايي دندان

خدمات زيبايي دندان

ايمپلنت دندان تهران هزينه و انواع ايمپلنت و مراحل كاشت

ايمپلنت دندان تهران هزينه و انواع ايمپلنت و مراحل كاشت ، ايمپلنت دندان موجب زيبايي ، راحتي، بازسازي شكل، تكلم وسلامت بيمار ميشود. كاشت ايمپلنت دندان از جنس تيتانيوم است كه با استفاده از جراحي درون لثه قرار داده شده و پس از گذشت زمان ، اتصال قطعه با استخوان باقيمانده در لثه اتفاق مي افتد.

سيستم هاي مختلف ايمپلنت دندان در حال حاضر وجود دارد كه هر يك مزاياي خاص خود را دارد. درمان ايمپلنت دندان وابستگي به سطح آموزش كلينيكي و تجربه دارد. ايمپلنت دچار پوسيدگي نمي شود. ايمپلنت هيچ گونه حركتي ندارد. پر كردن فضاي بين دنداني با ايمپلنت تاثير بسزايي بر زيبايي دندان دارد. ايمپلنت همانند دندان طبيعي تا زماني كه از آن مراقبت شود براي بيمار كارايي دارد.

برخي از بيماران تصور مي كنند ايمپلنت و جراحي آن دردناك است در حالي كه اين جراحي از كشيدن يك دندان آسانتر است بطوريكه درد آنچناني ندارد. لق شدن ايمپلنت دندان پس از مدتي نشانه ي درمان ناموفق ايمپلنت است ، بنابراين براي درمان موفق ايمپلنت دندان رجوع نزد دندانپزشك متخصص لازم است. ايمپلنت بسته به كاربرد متنوع مي باشد بعنوان مثال نوع خاصي از ايمپلنت باعث ثبات پروتز دندان ميشود كه به درمان اوردنچر موسوم است. 

 

 اجزاي ايمپلنت

 

اجزاي ايمپلنت مانند دكمه هايي درون هم قرار مي گيرند. قسمتهاي مختلف ايمپلنت هر يك كاربرد خاص خود را دارند كه شامل موارد زير ميباشند.

فيكسچر

اباتمنت

روكش

فيكسچر بعنوان ريشه دنداني در ايمپلنت ايفا نقش داشته كه درون استخوان قرار داده ميشود. فيكسچر بصورت پيچ است كه نيازمند جراحي جهت قرارگيري دراستخوان فك است. تيتانيومي بودن فيكسچر موجب افزايش قيمت ايمپلنت شده است. اباتمنت ديگر قسمت ايمپلنت بوده كه برروي فيكسچر قرار ميگيرد ، روكش بعنوان تاج دندان روي اباتمنت قرار ميگيرد. ساخت روكش در لابراتوار متناسب با نياز بيمار صورت ميگيرد.

ايمپلنت دندان و ضرورت استفاده آن براي بيمار

با افزايش سن افراد ، فقدان دندانها افزايش يافته ، كه اين امر باعث مشكلات زيادي نظير مشكل تناول غذا، صحبت كردن ، نقص زيبايي مي شود. اين عوامل سبب رجوع افراد پيش دندانپزشك جهت كاشت دندان شده است. درمان قديمي براي حل مشكلات فوق مصرف پروتزهاي كامل بوده است ، كه مشكلات مربوط به خود را داشت. امروزه مزاياي ايمپلنت نسبت به پروتزهاي قديمي اثبات شده است. شكستهاي متعدد همراه نارضايتي بيماران با روشهاي جايگزين ايمپلنت همانند استفاده ازپروتز ثابت ، متحرك و اثرات مضر و جانبي استفاده پروتز متحرك بجاي ايمپلنت براي بيمار باعث رجوع دندانپزشكان به استفاده ايمپلنت دندان شده است.

ايمپلنت دندان چه كاربردي دارد؟

قراگيري پروتز ثابت دندان برروي آن

قرارگيري پروتز متحرك بر روي ايمپلنت ( اوردنچر ) ( باعث ثابت شدن پروتز متحرك ميشود )

زيبايي دندان بوسيله ايمپلنت همچنين رفع مشكلات فقدان دندان و فاصله بين دندانها

انواع ايمپلنت دندان

ايمپلنت دندان را براساس معيارهاي گوناگوني تقسيم بندي كرده اند كه براساس شكل ، موقعيت و روش بكارگيري چهار گروه اصلي ايمپلنتها عبارت اند از:

subperiosteal :ايمپلنت بالاي استخوان فك زير بافت لثه قرار مي گيرد. اين نوع ايمپلنت از جنس تيتانيم است. اين نوع بيشتر در درمان ايمپلنت يك مرحله اي استفاده مي شود. نوع ساب پريواستيل بيشتر براي افرادي كه دندان مصنوعي استفاده مي كنند و ارتفاع استخواني ايشان كمتر است جهت ثابت محكم كردن دندان مصنوعي استفاده ميشود.

Transosteal : اين نوع بيشتر براي فك پايين استفاده مي شود كه بين استخوان فك ، لثه قرار مي گيرد.

Endosteal :درون فك قرار داده مي شود. در روش دو مرحله اي بيشتر استفاده مي شود. اين نوع ايمپلنت داراي جنس فلز يا فلز پوشش داده شده با سراميك ساخته مي شود. ايمپلنت اندواستيل داراي انواع رزوه دار، تيغه اي و پيچ طور ميباشد كه كاربرد فراواني در جايگزيني دندان مصنوعي دارند.

Intramu***al

ميني ايمپلنتها نيز يكي از انواع اين قطعات مي باشند كه قطر آن كمتر از ۳ ميليمتر است و زمانيكه پهناي استخوان به اندازه كافي نباشد ميني ايمپلنت استفاده كنيم. البته ايمپلنتهاي Implant External Connection و Implant Internal Connection نيز از انواع ايمپلنت مي باشند.

براساس روش كاشت دندان ، سه روش كاشت مورد استفاده قرار مي گيرد. روش ايمپلنت يك مرحله اي ، دومرحله اي و فوري. در روش دو مرحله اي پس از چند ماه ايمپلنت درون لثه قرار مي گيرد. در روش تك مرحله اي پس از چند ماه روكش بر روي ايمپلنت قبلا گذاشته شده قرار مي گيرد در روش فوري پس از كاشت قطعه روكش روي آن قرار مي گيرد.

اگر تمام دندانهاي پايين آسيب ديده باشند ممكن است دو تا شش ايمپلنت براي حمايت دندان مصنوعي استفاده شود كه اين ايمپلنتها سبب ثبات دندان مصنوعي مي شوند.

روش پانچ روشي نوين جهت كاشت ايمپلنت است كه با كمترين درد ، خونريزي و جراحي محدود كاشت انجام شده كه عوارض ناشي جراحي حداقل است. بسته به روش مورد استفاده جراحي همچنين نوع مواد مصرفي ميزان هزينه كاشت ايمپلنت متفاوت است.

ايمپلنت چگونه ساخته مي شود؟

ايمپلنت فلزي تيتانيومي است كه جهت ساخت آن ابتدا حرارت لازم به آن داده شده تا گرم شود تا به درجه دلخواه برسد. سپس فرايند شكل دهي جهت بدست آوردن قطر مناسب صورت مي گيرد. مفتول ايمپلنت بدست آمده را به قطع دلخواه با طول هاي مختلف برش ميزند. قطعات بدست امده را بوسيله تراشكاري ماشين CNC تراش مي دهند. سپس پودر مخصوص روي قطعات زده ميشود سپس عمليات سندبلاست بر قطعات صورت گرفته تا سطح جانبي ايمپلنت را به شكل دلخواه درآورند. مرحله اسيدشويي گام بعدي است. نهايتا ايمپلنت دندان بدست آمده بسته بندي شده سپس جهت استفاده به دندانپزشكي فرستاده مي شود.

ايمپلنت و تاريخچه آن

اتصال تيتانيوم به استخوان براي اولين بار توسط Bothe در سال ۱۹۴۰ گزارش شد كه سال ۱۹۶۰ مطالعات حيواني براي ايمپلنت دندان صورت گرفت سپس سال ۱۹۶۵ برنمارك از قطعات تيتانيومي براي استخوان فك استفاده كرد. البته اكتشافات اخير نشان مي دهد جايگزين كردن دندانهاي از دست داده شده به دوره ماياها بر مي گردد.

بتدريج ايمپلنت وارد بازار شد. امروزه در كشور ما نيز انواع جراحي هاي ايمپلنت با مدرنترين روشها ارائه مي شود. هزينه كاشت ايمپلنت در ايران بسيار كمتر از كشورهاي ديگر است.

ايمپلنت دندان چه مزايايي نسبت به پروتز دارد؟

با افزايش سن متعاقبا گسترش بي دنداني بـدليل نيـاز بيشتر براي پروتز متحرك و مـشكلات متعاقب آن، بيماران متقاضي بارگـذاري زود تـر ايمپلنـتهـاي دنـداني هستند. بـا ايـن حـال هنـوز پـژوهشهـا بـراي بهبـود روشـهاي جراحـي جهت بهبـود شـرايط ايمپلنتها در جهت بارگـذاري زود هنگام و فوري در درصد بيشتري از بيماران ادامه دارد.

ايمپلنت دندان و مزاياي آن

حفظ استخوان فك ( عدم درمان دندان از دست رفته باعث تحليل لثه شده كه سبب تخريب دندانهاي مجاور مي شود)

.حفظ زيبايي صورت با ايجاد رديف مرتب دندانها

عدم نياز تراش دادن ارتفاع صورت

ثابت نگه داشتن ارتفاع صورت

افزايش توانايي جويدن و تغذيه بهتر

افزايش اعتماد به نفس اجتماعي

بهبود تكلم در نتيجه عدم تحليل استخوان فك

در درمان ايمپلنت مانند ديگر درمانها نياز تراشيدن دندانهاي مجاور نيست.

كاهش اندازه پروتز دندان

ثبات كردن پروتز متحرك نهايتا نتيجه بهبود تكلم و جويدن غذا

ايمپلنت فشار اضافي به لثه نمي آورد.

بهبود سلامت رواني بيمار

مزاياي ايمپلنت مزاياي ايمپلنت

جراحي ايمپلنت دندان شامل موارد زير است

يكي از ملزومات جهت جراحي ايمپلنت دندان جوش خوردن پايه ي تيتانيومي با استخوان فك است كه نيازمند زمان است. بااين وجود امروزه با روشهايي استخوان سازي تحريك شده كه سبب كاهش زمان جوش نهايتا درمان شده است.

معاينه توسط دندانپزشك ، بررسي هاي پاراكلينيكي ، تهيه راديوگرافي هاي اختصاصي

عمل جراحي ايمپلنت با بي حسي موضعي ، بدون درد ، كاشت ايمپلنت در استخوان فك و برقراري پيوند بين ايمپلنت واستخوان ( اين مرحله ميتواند در اتاق عمل يا در مطب انجام شود.)

ساخت روكش براي ايمپلنت طي دوره چند ماهه

زمان لازم جهت جوش خوردن ايمپلنت درون فك پايين حداقل سه ماه است كه زمان براي فك بالا حداقل پنج ماه است. در صورت درمان سينوس ليفت درون فك بالا به مدت زمان لازم يك ماه افزوده مي شود. فرايند كاشت نيازمند همكاري جراح فك ، متخصص دندانپزشكي است.

ايمپلنت و علل موثر بر موفقيت آن

ميزان موفقيت ايمپلنت دندان بالاي ۹۷ درصد است. كاشت ايمپلنت دندان بايد زماني باشد كه رشد استخوان فك كامل شده باشد در غير اين صورت ممكن است طول ايمپلنت دنداني زمانهاي بعدي كوتاهتر شود كه تناسب كمتري با دبگر دندانها داشته باشد. در شرايطي كه درون استخوان فك كمبود استخوان باشد جراحي پيوند استخوان استفاده مي شود. سازگاري تيتانيوم با بدن مزيت اين قطعه است:

وضعيت سلامتي بدن بيمار

سلامت لثه دندان

وجود استخوان كافي براي جوش خوردن

عدم عفونت ،درد و خونريزي ايمپلنت دندان

تلاش بيمار جهت تميز نگه داشتن ايمپلنت

مهارت ، تجربه دندانپزشك

نوع ايمپلنت مورد استفاده

عمر ايمپلنت دندان

معمولا اگر ايمپلنت دندان توسط دندانپزشك متخصص ، با تجربه براي بيمار كارگزاري شود عمر ايمپلنت نامحدود بوده و دايمي است كه تا آخر عمر جايگزين مناسبي براي دندانهاي طبيعي است. با اين وجود عدم مراقبت كافي از ايمپلنت همچنين عدم مراجعه نزد دندانپزشك مي تواند باعث كاهش موفقيت جراحي ايمپلنت شود. ولي عواملي سبب دوام ، عمر بيشتر ايمپلنت شود كه عبارتند از:

ميزان بهداشت ، نحوه نگهداري ايمپلنت توسط بيمار

نوع ايمپلنت مورد استفاده

قطر ، طول قطعه

سلامت بدن بيمار

توزيع صحيح نيروها روي دندان

مهارت و تجربه دندانپزشك

پوكي استخوان سبب كاهش موفقيت ايمپلنت دنداني مي شود لذا درمان پوكي استخوان عمر ايمپلنت را افزايش مي دهد.

ايمپلنت دندان و عوارض جراحي آن

پس از جراحي ايمپلنت دندان سه هفته تا شش ماه عوارضي موقت ديده مي شود كه بسته به زمان جراحي ، نوع جراحي ، واكنشهاي بافتي بيمار متفاوت است . در اين موارد نياز به مصرف مسكن و آنتي بيوتيك است. برخي از اين عوارض عبارتند از:

اندك لق شدن دندان كنارايمپلنت

درد منطقه ايمپلنت

تورم بعد گذاشتن ايمپلنت در موارد نادر

شكستگي مواد ترميمي

زمانبر بودن مدت درمان (مدت زمان ۴ تا ۹ ماه )

گز گز يا بي حسي گوشه ي لب

شكستگي بدنه ايمپلنت

ورم ناحيه جراحي ايمپلنت طبيعي است كه بمرور زمان كمتر مي شود. پس از جراحي مي توان از كمپرس سرد( كيسه يخ) سمت خارجي صورت استفاده كرد. بايستي جهت جلوگيري عفونت دستورات پزشك را رعايت كرد در غير اينصورت عفونت ميتواند باعث تب شود.

ايمپلنت دندان و علل موثر بر موفقيت آن

تشخيص و طرح درمان نادرست

عدم رعايت بهداشت

آسيب ، ضربه به ايمپلنت بعد جراحي

شكست در اوسئوايتگريشن ايمپلنت با استخوان

مصرف مواد مخدر

كيفيت پايين استخوان

عفونت ، آلودگي ناحيه عمل

ايمپلنت هاي نامرغوب

سيگار كشيدن

نداشتن استخوان سالم و كافي

وضعيت نامطلوب سيستميك فرد

مراقبت ايمپلنت

بعد جراحي ايمپلنت دندان بايستي بهداشت حفظ شود براي اين امر نياز به استفاده مسواك بين دنداني ، مسواك معمولي ، نخ دندان و دهان شويه بطور منظم است. اگر باكتري ها و ميكروب ها در ايمپلنت جمع گردند عمر آن كاهش مي يابد. ميزان مهارت دندان پزشك بر دوام ايمپلنت تاثير دارد ولي به غير مسايل ژنتيكي ميزان مراقبت خود بيمار بسيار مهم است. بسته به ميزان مراقبت صحيح عمر ايمپلنت افزايش مي يابد. معمولا به بيمار بعد جراحي ايمپلنت توصيه مي شود كه غذاي نرم مصرف كند.

مدت زمان درمان بين ۳ تا ۶ ماه كه در مواردي ۹ ماه مي باشد. بعد جراحي ايمپلنت و كاشت بايد بيمار در فواصل ۳ ماهه براي سال اول سپس بصورت هر ۶ ماه يكبار به دندان پزشك مراجعه كند. البته برخي بيماران نياز به مراقبت و كنترل بيشتري دارند.

ايمپلنت فوري چيست؟

ايمپلنت فوري براي بيماران با تراكم استخواني مناسب ، طول و عرض مناسب قابل انجام است. روش كاشت ايمپلنت بصورت فوري ، بعد جراحي پروتز موقت روي آن نصب مي گردد بعد از سه تا پنج ماه پروتز نهايي نصب مي گردد. پروتز اوليه پلاستيكي بوده كه سبك است. پروتز اوليه كمي كوتاهتر است كه اين امر سبب فشار كمتر به ايمپلنت مي گردد چراكه ثبات و عدم حركت ايمپلنت زمان جوش خوردن يكي از عوامل موفقيت درمان ايمپلنت است. ايمپلنت فوري براي دندانهاي جلويي كاربرد فراواني دارد چرا كه دندانهاي جلويي براي زيبايي بسيار اهميت دارد.

پيوند استخوان در درمان ايمپلنت دندان 

از آنجا كه با گذر زمان ايمپلنت جذب استخوان فك ميشود و پيوند بين استخوان با ايمپلنت صورت مي گيرد، كيفيت استخوان فك جهت پيوند بسيار مهم است زيرا زماني استخوان فك تحليل رفته باشد پيوند بخوبي صورت نمي گيرد. در اين موارد بنا به تشخيص دندانپزشك پيوند استخوان استفاده مي شود. حال پيوند استخوان يا بصورت همزمان با كاشت ايمپلنت صورت گرفته يا چند ماه قبل جراحي ايمپلنت پيوند صورت گرفته سپس ايمپلنت جايگزاري مي شود. استخوان پيوندي ميتواند از بدن خود شخص يا اشخاص ديگر مي باشد يا از جنس استخوان حيوانات است.

سينوس ليفت

زمانيكه دندانهاي فك بالايي فرد كشيده شود سينوس بزرگتر مي شود كه اين امر سبب كاهش سطح استخوان درون فك بالايي است. كمبود استخوان نيز باعث مشكلات كاشت ايمپلنت دندان محسوب است. درمان سينوس ليفت راهي مناسب جهت حل اين مشكل است. در واقع با سينوس ليفت و تزريق مواد جبران كننده ي استخوان ، كمبود استخوان كاهش يافته و كاشت ايمپلنت با خيال راحت انجام مي شود.

ايمپلنت و ثابت كردن پروتز

يكي از مشكلات استفاده كنندگان پروتز تحرك زياد آن است. روش مناسب جهت از بين بردن اين مشكل استفاده ايمپلنت دندان است. بصورتيكه چند ايمپلنت درون فك بيمار جايگزاري شده كه پروتز به آنها وصل شده كه باعث عدم جابجايي پروتز است كه به اصطلاح اين روش درماني را اوردنچر متكي بر ايمپلنت گويند. با بكارگيري ايمپلنت علاوه بر ثبات پروتز، قدرت جويدن بيمار همچنين قدرت تكلم بيمار بهبود مي يابد. اين روش ، روشي ارزان ، مناسب براي بيماران با پروتز كامل محسوب ميشود.

منبع: ايمپلنت دندان

ادامهـ مطلبـ
| ۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۷:۰۲:۱۶ | سامان
ايمپلنت دندان، مراحل ايمپلنت دندان، عوارض ايمپلنت دندان، درمان ايمپلنت، جراحي ايمپلنت، قيمت ايمپلنت، ايمپلنت دندان به صورت قسطي، فوق تخصص ايمپلنت در تهران، بهترين متخصص ايمپلنت در تهران، ايمپلنت خوب،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
خدمات زيبايي دندان
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

خدمات زيبايي دندان
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان